Zypern 1982/1983

Kourion, Zypern

Zypern 1982/1983

Rüdiger Stehn